Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Nhấp vào đây để truy cập trang web NMED được lưu trữ.

Văn phòng Chương trình Xây dựng giúp các cộng đồng New Mexico phát triển cơ sở hạ tầng nước, nước thải và chất thải rắn bền vững và an toàn thông qua tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật.

Chúng tôi quản lý các chương trình tài trợ và cho vay sau:

Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng trong suốt vòng đời của các dự án sử dụng nguồn tài trợ này.

Đăng ký danh sách gửi thư của Quỹ Quay vòng Tiểu bang Nước sạch.

Thông tin liên hệ CPB

Khảo sát nhu cầu lưu vực sông sạch

Bấm vào đây để tìm hiểu về cuộc khảo sát

Liên hệ với chúng tôi

Tiếng Albuquerque: 505-222-9500
Ông già Noel: 505-470-6385
Las Cruces: 575-915-1108 hoặc 505-670-2926

Trở lại Đỉnh