Cách lấy số nhận dạng EPA

Đăng nhập vào myRCRAid tại đây. myRCRAInfo là hệ thống thông tin toàn diện của EPA, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hỗ trợ Đạo luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA) năm 1976 và Sửa đổi Chất thải Rắn và Nguy hại (HSWA) năm 1984. Hệ thống này cho phép theo dõi chất thải từ nôi đến mộ của nhiều loại thông tin liên quan đến vũ trụ được quy định của những người xử lý chất thải nguy hại RCRA. RCRAInfo mô tả tình trạng cơ sở, các hoạt động được quản lý và lịch sử tuân thủ ngoài việc thu thập dữ liệu chi tiết về việc tạo ra chất thải nguy hại từ các máy phát điện số lượng lớn và về thực hành quản lý chất thải từ các cơ sở xử lý, lưu trữ và xử lý.

Hướng dẫn từng bước để sử dụng myRCRAid có sẵn trong Hướng dẫn sử dụng MyRCRAid và Hướng dẫn nhanh MyRCRAid

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu giấy 8700-12. Hướng dẫn điền vào mẫu giấy có sẵn tại đây.

Biểu mẫu có thể được gửi đến:

Cục xử lý chất thải nguy hại NMED
2905 Rodeo Park Dr. E, Tòa nhà 1
Santa Fe, NM 87505

Thông tin báo cáo hai năm một lần

Người phát điện chất thải nguy hại với số lượng lớn và các cơ sở có giấy phép phải nộp Báo cáo hai năm một lần trước ngày 01 tháng 3 hàng năm. Để biết thông tin về cách hoàn thành Báo cáo hai năm một lần của bạn, vui lòng theo liên kết này.

Sử dụng e-Manifest

e-Manifest tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải điện tử của biểu mẫu thống nhất, đi kèm với các lô hàng chất thải nguy hại. Thông tin thêm về cách sử dụng e-Manifest có sẵn tại đây.

Thanh toán phí

Máy phát điện chất thải nguy hại được yêu cầu phải trả phí cho nhà nước.

Sử dụng biểu mẫu này (cập nhật cho năm 2022) để báo cáo chất thải nguy hại phát sinh hàng năm và nộp kèm theo thanh toán. Báo cáo phí kinh doanh chất thải nguy hại năm 2022 có sẵn tại đây.

Hướng dẫn thanh toán phí có sẵn tại đây.

Quy tắc và quy định

Các luật và quy định của tiểu bang và liên bang quản lý chất thải nguy hại ở New Mexico có sẵn trên trang Luật và Quy định.

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 505-476-6000

2905 Rodeo Park Dr. E, Tòa nhà 1
Santa Fe, NM 87505

Danh sách tất cả nhân viên Và thông tin liên hệ của Cục có sẵn nhấn vào đây.

Trở lại Đỉnh