Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Nhấp vào đây để truy cập trang web NMED được lưu trữ.
Đóng Menu

Cục Nhân sự

Cục Nhân sự làm việc trên tinh thần cải tiến liên tục để hỗ trợ lực lượng lao động của chúng tôi và tiếp tục sứ mệnh của Bộ.

Điều này được thực hiện thông qua:

Đánh giá cao, khuyến khích và hỗ trợ sự đa dạng và hòa nhập trong lực lượng lao động của chúng tôi;
Ủng hộ sự nghiệp và sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên của chúng tôi;
Dự đoán và đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động của chúng tôi và gia đình của họ;
Tạo lập và duy trì quan hệ đối tác chiến lược;
Liên tục nâng cao hiệu quả tổ chức; và
Nâng cao dịch vụ bằng cách áp dụng các giải pháp công nghệ.

Trở lại Đỉnh