Trong vấn đề: Đề xuất sửa đổi 20.7.5.14 NMAC

Nhật ký pleadings

1.Sở Môi trường New Mexico, Kiến nghị của Cục Chương trình Xây dựng để Sửa đổi Quy định cho vay xây dựng cơ sở nước thải (20.7.5 NMAC) và Yêu cầu điều trần10/31/16
2.Thông báo xác định phiên điều trần &bổ nhiệm viên chức điều trần01/19/17
3.Lên lịch đặt hàng01/24/17
4.Bản tuyên thệ xuất bản (New Mexico Đăng ký tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)01/28/17
5.Bản tuyên thệ xuất bản (Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha mới của Mexico Santa Fe)03/05/17
6.Bản tuyên thệ xuất bản (Tạp chí Albuquerque)03/05/17
7.Bản tuyên thệ xuất bản (Las Cruces Sun News tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)03/05/17
8.Thông báo về ý định trình bày lời khai kỹ thuật của Sở Môi trường New Mexico03/28/17
9.Tuyên bố về lý do và đơn đặt hàng04/25/17
Trở lại Đỉnh